Gépgyártás-technológiai technikus szakképesítés

A szakképesítés azonosító száma: OKJ: 54 521 03

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Szakgimnáziumi képzés, melynek időtartama 4 + 1 év

A 9-12 évfolyamok elvégzése után az érettségi vizsga mellett tanulóink a gyártósori gépész (OKJ: 31 521 10) szakképesítést is megkapják, mivel gépészeti ismeretek tantárgyból kötelező érettségi vizsgát kell tenniük. Ehhez a szakmai alapozó ismereteket a
9-12.évfolyamon a tanulók elsajátítják.

Az érettségit követően, egyetlen év alatt szerzik meg a gépgyártás-technológiai technikus (OKJ:54 521 03) szakképesítést.

A gépgyártás-technológiai technikus önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz gépalkatrészek technológiai tervezésében, gyártásában, gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában.

A gépgyártás-technológiai technikus képes

 • a gépek, mechanikai berendezések és alkatrészek gyártását, felhasználását, karbantartását és javítását műszakilag és minőségügyileg tervezni, irányítani és ellenőrizni az előírásoknak és szabályoknak megfelelő teljesítmény és működés biztosítása érdekében;
 • a gépek, mechanikai berendezések gyártási és szerelési költségeit, anyag- és munkaerő-szükségletét előzetesen tervezni;
 • a rendelkezésre álló berendezések elhelyezését és rendszerbe illesztését irányítani, az új berendezéseket üzembe helyezni, a gépek termék- vagy műszakváltást megelőzően beállítani;
 • az üzemzavarok, minőségi problémáit megszüntetni és kivizsgálni
 • a zavartalan alapanyag-ellátást biztosítani és a gyártási feltételeket folyamatos fenntartani;
 • az új termékek gyártását figyelemmel kísérni és a kezdeti problémákat (típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelezni, azokat kiküszöbölni;
 • gépek és mechanikai berendezések, létesítmények és alkatrészek kutatásával és fejlesztésével, illetve prototípusok tesztelésével kapcsolatos tevékenységeket végezni;
 • új és módosított mechanikai berendezéseket, alkatrészeket, szerszámgépeket és vezérlőrendszereket, valamint pneumatikus és hidraulikus meghajtó-rendszereket összeállítani és helyszínen szerelni;
 • gondoskodni arról, hogy a gépészeti tervek és az elkészült munka megfeleljen a műszaki leírásnak, a szabályoknak és a szerződési feltételeknek.

Mit tanul a gépgyártás-technológiai technikus?

Munkavédelem: Célja, hogy elősegítse a tanulók balesetmentes, biztonságos munkavégzését.

Elsősegélynyújtás gyakorlat: A tantárgy célja, hogy a munkavégzés alatt vagy azon kívül a tanulók képesek legyenek felismerni a balesetek során keletkezett sérüléseket és képesek legyenek az elsősegélynyújtásra.

Vezérléstechnikai alapismeretek: A tantárgy keretében a mechatronikában használatos elektronikus, pneumatikus és hidraulikus érzékelő és beavatkozó elemek működési elvét sajátítják el a tanulók. Megismerik a tipikus vezérlő- és szabályozókörök (kapcsolások) működését, az informatikai elemek vezérlésben való használatát.

Gépészeti alapozó feladatok: Egy komplex, több évfolyamot érintő tantárgy, többek közt műszaki ábrázolás, gépészeti anyagok, műszaki mechanika, gépészeti technológiák és gépelemek tartalommal. Segítségével a tanulók gépészeti gondolkodásmódját alakítjuk ki és fejlesztjük tovább. Nagymértékben hozzájárul a gépészeti alapfeladatok megismeréséhez, képessé teszi a tanulókat a gépészeti témakörök jellemzőinek és összefüggéseinek, valamint a gépészeti eszközök működésének megértésére. A tanulók képessé válnak felelősséggel végrehajtani az egyes feladatokat, döntéseket tudnak hozni a gépészeti folyamatokkal és témakörökkel kapcsolatban. Megismerteti a tanulókkal a nyersanyag, alapanyag, anyagminőség fogalmát, a megfelelő megmunkálások meghatározását, illetve az alkalmazható vizsgálatok módját.

Műszaki dokumentáció készítés: Ide a műszaki rajz, a gépészeti tervezőrendszerek és a műszaki dokumentációk tartoznak. A tanulók kezdetben ábrázoló geometriát, vetületi ábrázolást és műszaki rajzot tanulnak, a műszaki életben használatos rajzolásnak minden fontos mozzanatát megismerik. Az alapozás után jön ennek a gépészeti tervezőrendszerekkel való megtámogatása, amikor is a műszaki rajzdokumentációt számítógéppel segített formában készítik el. Kezdetben AutoCAD használatát tanítjuk 2D és 3D gépészeti rajzok készítése kapcsán, majd az Autodesk Inventor parametrikus 3D-s szilárdtest modellező szoftverét ismerhetik meg tanulóink. A szakképző évfolyamon komplex műszaki dokumentációk készítését sajátítják el.

Forgácsolási ismeretek: A gépipar területén alkalmazott forgácsoló alapeljárások jellemzőinek és alkalmazási területeinek megismerése a cél. Továbbá az, hogy a tanulók ismerjék meg a szabványok, táblázatok, gépkönyvek kezelésének szabályait a szükséges technológiai folyamat kiválasztásához.

Gyártásszervezés alapjai: A tárgy keretében a gyártásszervezés elméleti alapjainak elsajátítása mellett az adott feladathoz tartozó műszaki leírások értelmezését, alkalmazását tanítjuk.

Gyártástervezés és gyártásirányítás tantárgy tanításának célja hogy a szakmai alapozó tantárgyakban megszerzett ismereteket kibővítse, valamint növelje a tanulók jártasságát a gépipari tervezések megvalósításában.

Szerszámgépek karbantartása: A gépészet területén alkalmazott gépek, berendezések, eszközök folyamatos működésének biztosítását ismertetjük meg a tanulókkal. Ennek birtokában képesek lesznek a megfelelő szerszámgép kiválasztására, üzemeltetésére is.

Szakmai gyakorlati oktatás

Az előzőekben felsorolt műszaki elméleti képzéssel szervesen összekapcsolódik a gyakorlati oktatás, melynek során gépgyártás-technológiai technikus tanulóink műszaki, gyakorlati tapasztalatokat, készségeket és jártasságokat szerezhetnek a tanulmányi éveik során. A szakmai gyakorlati oktatás csoportbontásban történik maximum 10-12 fővel, az alábbi tartalmi elemekkel:

9. évfolyamon a tananyag fémipari alapkészségek elsajátítására irányul, melynek során a kézi- gépi forgácsoló szerszámok használatával, a fémes szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságaival, alapvető műszaki méréstechnikai eszközök használatával ismerkednek meg a tanulók. A gyakorlatok végrehajtása kézi forgácsoló (lakatos, és szerelő műhelyekben) történik, melyekben számos iskolánkban készült tanmodell, bemutatóeszköz, makett áll rendelkezésre. A heti gyakorlati óraszám: 4 óra.

10. évfolyamon döntően a gépi forgácsolási és a szereléstechnológiai ismeretek elsajátítására irányul kettő/egy arányban. A gyakorlati foglalkozások a forgácsoló műhelyünkben történik, melyben egyetemes esztergagépek, csúcs- és síkköszörű gépek segítik tanulóinkat a szakmai ismeretek alapvető fogásainak, a szerszámgépek fő szerkezeti egységeinek és működésének megismerésében. A heti gyakorlati óraszám: 4 óra. A tanév végén tanulóink összefüggő nyári gyakorlaton vesznek részt a megye iparvállalatainál, illetve kisvállalkozóinál, melynek időtartama: 4 hét.

11. évfolyamon a láng,- és ívhegesztési eljárásokkal, gépi forgácsolási, valamint szereléstechnológiai ismeretekkel gyarapodik tanulóink képessége, jártassága. Hegesztő műhelyünkben, a lánghegesztési eljárásokon kívül, ív és védőgázos technológiákkal, valamint ezek biztonságtechnikájával is foglalkoznak.
Gépi forgácsolás témakörén belül külső- és belső alakos felületek megmunkálása, menetesztergálás, tengely és tárcsa jellegű alkatrészek gyártástechnológiájával ismerkednek meg tanulóink. A heti gyakorlati óraszám: 3 óra. Az összefüggő nyári gyakorlat 4 hét.

12. évfolyamon szakmai gyakorlati képzés nincs a kerettantervben.

13. évfolyam szakmai gyakorlati képzése a korszerű gépgyártás-technológiai ismeretek elsajátítására, valamint a szerszámgépek karbantartására irányul. CNC forgácsoló műhelyünkben 10 db CNC esztergapad, melyből kettő „C” tengelyes és 6 db CNC marógép (4 db megmunkáló központ) egy huzalos CNC szikraforgácsoló és egy CNC tömbszikra forgácsoló gép áll az oktatás szolgálatában. Végzős hallgatóink heti 6 órában sajátítják el ezen szerszámgépek programozásának és gépkezelésének ismereteit. Vegyes forgácsoló műhelyünkben a fúrási, marási, köszörülési technológiai ismereteiket gyarapítják. A heti gyakorlati óraszám: 9 óra.

Laborgyakorlatok

Automatizálási ismeretek elsajátítása az irányítástechnika laborban történik heti két órában csoportbontásban, ahol a tanulók FESTO pneumatikai és hidraulikai szerelőfalakon készítik el az irányítástechnikai, vezérléstechnikai feladatokat.

Mérőtermi feladatokat, az anyagvizsgáló, valamint a mechanikai hosszmérő laborokban csoportbontásban végzik tanulóink, ahol a fémes szerkezeti anyagok szilárdsági jellemzői mellett a mechanikai, technológiai anyagjellemzőkkel, tulajdonságokkal is megismerkednek.

Villamos mérőlaborunkban elsősorban a szerszámgépeknél alkalmazott erőforrások működésével, nyomaték és teljesítménygörbéinek felvételével, bekötésük módjaival és biztonságtechnikai követelményeivel ismerkednek meg tanulóink.

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 1. évfolyam befejezése után Nincs gyakorlat!
 2. évfolyam befejezése után 140 óra (4 hét)
 3. évfolyam befejezése után 140 óra (4 hét)

Továbbtanulás

A Gépgyártás-technológiai technikus szakunkon tanuló diákok egy része a szakmai vizsga letétele után szakmájában elhelyezkedik, a megyében jelenlévő gépipari cégek erre jó lehetőséget is kínálnak. Másik részük viszont a felsőoktatásban tanul tovább. Szombathelyen az ELTE Savaria Egyetemi központjában folyó duális vagy hagyományos gépészmérnöki képzést nagyon sok tanulónk választja. Ezen kívül más egyetemek műszaki képzéseiben is megállják helyüket, példaként a Budapesti Műszaki Egyetem vagy a Széchenyi István Egyetem gépészmérnök képzéseit lehetne említeni.

Középfokon iskolánkban is lehet folytatni a tanulmányokat, akár munka mellett is. Iskolánk már második éve indítja esti tagozaton a CNC gépkezelő szakképesítést ingyenes felnőttoktatási formában. A CNC gépkezelő végzettség megszerzésére csak gépgyártás-technológiai technikus vagy gépi forgácsoló szakképesítés birtokában lehet jelentkezni.

Fájó szívvel tudatjuk Mindenkivel, aki ismerte, hogy szeretett Kollégánk, Nagy Árpád tanár úr hosszú, de méltósággal és becsülettel viselt betegsége után elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak, és Mindenkinek, aki ismerte. A Gépipari egész dolgozói közössége gyászolja, emlékét kegyelettel őrizzük.

Eseménynaptár

Január 2021
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kövess minket közösségi oldalainkon:

 

1%
Kérjük adójának 1%-ával támogassa az iskolai alapítvány működését.

Az  iskolai alapítvány tevékenységéről ide kattintva kaphat további információt.