Informatikai rendszerüzemeltető

Informatikai rendszerüzemeltető szakképesítés

Az Informatikai rendszerüzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

Az Informatikai rendszerüzemeltető képes:

 • számítógépet kezelni, üzemeltetni;
 • irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;
 • számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére;
 • munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és karbantartására;
 • munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat;
 • hálózati operációs rendszerek telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;
 • alapvető Internetes szolgáltatások telepítésére és karbantartására;
 • kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni;
 • LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére;
 • LAN/WAN hálózatok tesztelésére, hibaelhárítására;
 • LAN/WAN hálózatok biztonságát biztosítani;
 • kisebb otthoni, irodai (SOHO) és közepes méretű hálózatok hálózatfelügyeleti és hálózattervezési feladatait elvégezni;
 • informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat és vírusvédelmi szoftvereket telepíteni és konfigurálni;
 • munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos ismereteit hasznosítani, beruházást előkészíteni, végrehajtani;
 • kisebb projekteteket menedzselni;
 • adatbázisokat kezelni, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni és adatbázis műveleteket végezni;
 • programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat megoldani;
 • webes kiszolgálói rendszert üzemeltetni;
 • vezeték nélküli hálózatot telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni;
 • VoIP rendszereket telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni;
 • virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltetni;
 • felhőszolgáltatásokat tervezni, megrendelni, konfigurálni és üzemeltetni;
 • biztosítani a helyi hálózatról a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás lehetőségét.

 

 Az Informatikai rendszerüzemeltető szakképesítés alapadatai:

 

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 481 06
 • A szakképesítés ágazati besorolása és megnevezése: Informatika
 • A képzés időtartama iskolai rendszerű szakképzésben: 4+1 év
 • Elméleti képzési idő aránya: 40%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
 • Az iskolai rendszerű képzésben összefüggő szakmai gyakorlat nincs
 • A szakképzésbe történő belépés feltétele: érettségi végzettség, egészségügyi alkalmassági követelmények nincsenek

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:

Évfolyam

Heti óraszám

Éves óraszám

9. évfolyam

11 óra/hét

396 óra/év

10. évfolyam

12 óra/hét

432 óra/év

11. évfolyam

10 óra/hét

360 óra/év

12. évfolyam

10 óra/hét

310 óra/év

5/13. évfolyam

31 óra/hét

961 óra/év

Összesen:

2459 óra

 

Mi tanul az informatikai rendszerüzemeltető?

Foglalkoztatás I.: A tantárgy tanításának célja a szakmához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés, valamint az, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni.

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni.

Témakörei: nyelvtani rendszerezés, nyelvi készségfejlesztés, munkavállalói szókincs

Foglalkoztatás II.: A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

Témakörei: munkajogi alapismeretek, munkaviszony létesítése, álláskeresés

Információtechnológiai alapok (elmélet, gyakorlat): Az Információtechnológiai alapok tantárgy célja, hogy alapozó információtechnológiai tudást biztosítson a különböző informatikai szakképesítések megszerzéséhez, megadja a belépő szintű IT munkakörök betöltéséhez, illetve az adott irányú alapszintű ipari minősítő vizsga letételéhez szükséges ismereteket.

Témakörei: munka- és környezetvédelmi alapismeretek, bevezetés a számítógépes architektúrákba, szoftverismeret, Információtechnológia biztonság alapjai, biztonságos labor- és eszközhasználat, számítógép összeszerelése, telepítés és konfigurálás, megelőző karbantartás

Hálózati ismeretek I. (elmélet, gyakorlat): A Hálózatok I. tantárgy tanításának célja, hogy a diákok tisztában legyenek az alapvető hálózati fogalmakkal, protokollokkal és technológiákkal, rendelkezzenek egy kisvállalati LAN és WAN hálózat tervezéséhez, megvalósításához és a hálózatfelügyelethez szükséges elméleti háttérrel. Továbbá ismerjék az otthoni, kis- és közepes vállalati hálózatokra, és az internet szolgáltatásokra fókuszálva a hálózatokban szükséges eszközök és alkalmazások telepítésének, üzemeltetésének, valamint a hálózati biztonság és hibaelhárítás elméleti alapjait.

Témakörei: hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek, fizikai és adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll, hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai, IPv4 és IPv6 címzési struktúra, alhálózatok, alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság, kapcsolt helyi hálózatok és VLAN-ok, forgalomirányítási ismeretek, a biztonságos hálózat, forgalomszűrés, IP szolgáltatások

Programozás és adatbázis-kezelés (elmélet, gyakorlat): A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az elméleti ismereteknek az átadása, valamint az ezekhez tartozó készségeknek a fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy egyszerűbb alkalmazás programozására, a megvalósításhoz szükséges algoritmus elkészítésre, a szükséges adattípusok és adatszerkezetek kiválasztására. A tantárgy oktatásának fontos feladata az is, hogy a tanuló problémamegoldó készségét fejlessze. A tantárgy további célja, hogy a kapcsolódó ipari minősítések megszerzésére is felkészítse a tanulókat. 

Témakörei: bevezetés a programozásba, weboldalak kódolása, a Java vagy C# nyelv alapjai, JavaScript, programozási típusfeladatok, haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven, adatbázis-kezelő alkalmazások készítése, összefoglaló projektfeladat 

Informatikai szakmai angol nyelv: A műszaki területen általában, de az informatikában különösen fontos szerepe van az angol nyelvnek. Egy informatikus esetében sem a tanulási folyamat, sem pedig a munkavégzés nem lehet hatékony a megfelelő szintű angol nyelvi tudás nélkül. A tantárgy elsődleges célja nem az, hogy speciális informatikai kifejezéseket tanuljanak meg a diákok, hanem az, hogy hozzájáruljon olyan szintű angol nyelvi kompetencia kialakulásához, amivel IT munkakörnyezetben képesek lesznek a tanulók szóban és írásban is angolul magabiztosan kommunikálni, valamint könnyedén megérteni és feldolgozni az írásos, hang- vagy videó alapú szakmai anyagokat. A cél tehát az, hogy az általános angol nyelvi kompetencia fejlesztését egy szűkebb területen történő alkalmazás érdekében végezzük el.

Témakörei: hallás utáni szövegértés, szóbeli kommunikáció, szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon, írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása, angol nyelvű szövegalkotás – e-mail, keresés és ismeretszerzés angol nyelven, szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon

Nyílt forráskódú rendszerek kezelése (elmélet, gyakorlat): A tantárgy tanításának a célja, hogy bevezesse a tanulókat a nyílt forráskódú rendszerek, ezen belül is a Linux operációs rendszer használatába, megalapozza a haladó szintű ismeretek későbbi elsajátítását, valamint a belépő szintű LPI Linux Essentials ipari minősítéshez illeszkedő ismereteket biztosítson.

Témakörei: bevezetés a Linuxba, Linux parancssor használata, fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés, bevezetés a héjprogramozásba, felhasználói fiókok kezelése, jogosultságok beállítása, hálózati beállítások ellenőrzése, konfigurációja, csomag- és processzkezelés

Irodai szoftverek haladó szintű használata (elmélet, gyakorlat): A tantárgy tanulásának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek alapszintű irodai feladatokon túlmutató problémákat irodai (szövegszerkesztő, táblázatkezelő) szoftverek segítségével megoldani, valamint informatikai támogató munkatársként képesek legyenek az informatikai eszközöket felhasználó munkatársaikat támogatni leendő munkahelyükön.

Témakörei: haladó szintű szövegszerkesztési ismeretek, haladó szintű táblázatkezelési ismeretek, irodai szoftverek integrált használata

Informatikai szakmai orientáció: Az IT szakorientáció tantárgy az IT szakorientáció gyakorlat tantárggyal együtt azt a célt szolgálja, hogy a tanulók kellően megalapozottan, képességük és érdeklődési körüknek legmegfelelőbb módon válasszák ki az informatikai azon területét, ahol tanulmányaikat a szakképzési évfolyamon vagy a felsőoktatásban később folytatni fogják.

Témakörei: informatikai munkakörök, szakmai alapozás

Hálózati ismeretek II. (elmélet, gyakorlat): A Hálózatok II. tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek egy nagyobb és összetettebb hálózatot tervezni és méretezni úgy, hogy a hálózatban egy eszköz vagy kapcsolat meghibásodása a legkisebb kiesést okozza.  Továbbá ismerjék a WLAN és a WAN hálózatokra fókuszálva a technológiák, a hálózatokban szükséges eszközök és alkalmazások telepítésének, üzemeltetésének, a redundancia megvalósítás, valamint a hálózatbiztonság, a hálózat monitorozás és hibaelhárítás elméleti alapjait. Képesek legyenek a hálózat méreteinek megfelelő forgalomirányítás megtervezésére, a protokoll kiválasztására.

Témakörei: redundancia szükségessége és megoldásai, vezeték nélküli LAN, haladó szintű dinamikus forgalomirányítás, WAN technológiák és kapcsolatok, hálózat biztonság, hálózat monitorozás, hibajavítás, haladó szintű dinamikus forgalomirányítás megvalósítása

IT hálózatbiztonság tantárgy (elmélet, gyakorlat): A tantárgy célja, hogy a hálózatok biztonságára fókuszálva megismertesse a tanulókkal a hálózatbiztonság alapelveit, a hardveres és szoftveres védelem eszközeit, azok telepítésének, üzemeltetésének elméleti alapjait. A tantárgy bevezetést nyújt továbbá a hálózatbiztonság tervezésébe és támogatásába is.

Témakörei: az IT hálózatbiztonság alapjai, IT hálózatbiztonság megvalósítása

Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások (elmélet, gyakorlat): A Szerverek és felhőszolgáltatások tantárgy tanításának célja a Windows és Linux szerverekkel megvalósított helyi- és internet-szolgáltatások, valamint a felhőszolgáltatások telepítéséhez, üzemeltetéséhez szükséges elméleti ismeretek elsajátítása. További cél a Windows és Linux alapú rendszerek integrációjának megismerése.

Témakörei: Windows Server telepítése és üzemeltetése, Linux kiszolgáló telepítése és üzemeltetése, Linux és Windows alapú rendszerek integrációja, felhőszolgáltatások

A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

 • Hálózatadminisztrátor (technikus)
 • Számítógép-telepítő
 • Számítógéphálózat-üzemeltető
 • Szoftvertelepítő
 • Helpdesk operátor
 • Rendszeradminisztrátor
 • Számítógépes rendszerkarbantartó
 • Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető
 • Számítástechnikai rendszerüzemeltető
 • Számítógépes hálózati technikus
 • Hálózati informatikus (Webmester)

Továbbtanulási lehetőségek:

Az informatikai rendszerüzemeltető szakképesítés megfelelő alapot nyújt szinte bármelyik informatikai felsőfokú szakképesítés, vagy szakirányú diploma megszerzéséhez.

Iskolánk az idei évben is részt vesz a  Pénzügyi és Vállalkozói Témahét (Pénz7) programjaiban.

Szeptember 2021
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Kövess minket közösségi oldalainkon:

 

1%
Kérjük adójának 1%-ával támogassa az iskolai alapítvány működését.

Az  iskolai alapítvány tevékenységéről ide kattintva kaphat további információt.